1. REKISTERINPITÄJÄN NIMI JA OSOITE
Penttilä Holding Oy
c/o PTL marketing oy
Merimiehenkuja 7 B
01670 VANTAA
+358 50 5055 055
info@kevytlaskutus.com
Y-2685618-1

2. REKISTERIN NIMI
Asiakasrekisteri

3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN KÄYTTÖTARKOITUS
Tietoja kerätään tili.kevytlaskutus.com verkkopalveluun liittyvien palveluiden tuottamiseen ja tarjoamiseen.
Rekisterin sisältämiä tietoja voidaan käyttää tiedotteisiin, etämyyntiin sekä laskutuksen ja muiden
asiakassuhteeseen liittyviin toimenpiteisiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja
edellyttämissä puitteissa.

4. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia tietoja:
• Asiakkaan etu- ja sukunimi
• Henkilötunnus
• Yrityksen nimi ja Y-tunnus
• Postiosoite
• Puhelinnumero
• Sähköpostiosoite
• Asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, verokortti
• Mahdolliset luvat ja suostumukset
• IP-osoite

5. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Rekisterin tiedot saadaan käyttäjältä itseltään. IP-osoite tallentuu jokaisesta lomakkeen kautta
lähetetystä tiedosta.

6. TIETOJEN LUOVUTUS
Penttilä Holding Oy suojaa sille luovutetut henkilötiedot asianmukaisesti eikä lähtökohtaisesti
luovuta niitä ulkopuolisille.
Henkilötietojen luovutukseen tuomioistuimelle tai viranomaiselle on oikeus, mikäli tiedoilla on
perusteltu merkitys riita- tai rikosasian selvittämisessä myytyjen palveluiden käyttöön liittyen taikka
muutoin lain niin vaatiessa.
Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä, ellei lainsäädäntö, maksamattomat
laskut tai perintätoimet anna perustetta pyynnön eväämiseen.

7. REKISTERIN SUOJAUS
Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä
puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Työntekijät ovat velvoitettuja noudattamaan
salassapitosopimusta, jonka soveltamisalaan kuuluvat työssä tietoon saadut henkilötiedot. Kullakin
käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään.
Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla asianmukaisilla
teknisillä keinoilla suojattuja.

8. KIELTO- JA TARKASTUSOIKEUS
Käyttäjällä on oikeus maksutta kieltää itseään koskevien tietojen edelleen luovuttaminen,
käyttäminen etämyyntiä varten sekä tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on
tallennettu, ottamalla yhteys osoitteeseen info@kevytlaskutus.com. Pyynnön tulee olla kirjallinen ja
allekirjoitettu.

9. OIKAISUOIKEUS
Rekisterinpitäjä poistaa, oikaisee tai täydentää rekisterin tarkoituksen kannalta virheelliset,
tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot oma-aloitteisesti tai henkilön pyynnöstä.
Tarkastusoikeuden toteuttamiseksi ja tiedon korjaamiseksi rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä
rekisteriasioista vastaavaan osoitteeseen info@kevytlaskutus.com.

10. HENKILÖREKISTERIN JA REKISTERITIETOJEN SÄILYTYS
Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin on tarpeen. Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot
poistetaan säännöllisesti.